Wymagania wobec kandydatów:
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność;
• znajomość podstawowych zasad zarządzania oraz doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi;
• znajomość przepisów prawnych związanych z działalnością Fundacji i rozumienie głównych zasad księgowości;
• umiejętność posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi, korzystania z internetu i dostępu do różnych baz danych;
• identyfikacja z misją i celami Fundacji;
• znajomość programu Anonimowych Alkoholików, struktury Wspólnoty AA oraz jej najważniejszych problemów;
• umiejętność sprawnego komunikowania się, rozwiązywania problemów, kompleksowego wykorzystania wiedzy i potencjału zarządzanego zespołu;
• postawa pozytywnego myślenia, otwartości i tolerancji, „budowania mostów” i szukania kompromisowych rozwiązań;
• odpowiedzialność za wykonywaną pracę, zaangażowanie, obowiązkowość, rzetelność i staranność;
• mile widziane wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze, doświadczenie w rachunkowości, podstawowa znajomość j. angielskiego, podstawowa znajomość rynku wydawniczego.
    Preferowani kandydaci posiadający doświadczenie w Służbie Krajowej AA. Do zadań Zarządu należy m. in.:
1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
3. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji Rady Fundacji;
4. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, po wyrażeniu zgody przez Radę Fundacji;
5. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji oraz o likwidację Fundacji;
6. konieczność przyjazdów do Warszawy co najmniej raz w miesiącu na posiedzenia Zarządu, a także w innych celach np. odbycia wizyt w urzędach, kancelariach prawnych, gdzie konieczna jest osobista obecność przy podpisywaniu dokumentów oraz udzielaniu wyjaśnień.
    Członek Zarządu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosi pełną odpowiedzialność prawną, karno-skarbową oraz finansową za działania Fundacji. Członek Zarządu nie zawiera z Fundacją umowy o pracę.
Przesyłanie zgłoszeń.
    Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesłanie następujących dokumentów do Fundacji BSK AA w Polsce:
• CV, zawierające m.in. informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie pełnionych obowiązków, doświadczeniach kierowania zespołem, a także ewentualnym zaangażowaniu w działania prospołeczne,
• list motywacyjny, uwzględniający zaangażowanie w służbach na wszystkich poziomach struktury AA,
• oświadczenie o niekaralności,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
Adres pocztowy:
Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce,
ul. Piękna 31/37, 00-670 Warszawa.
Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs na członka Zarządu Fundacji”.
Prosimy również o przesłanie ww. dokumentów pocztą elektroniczną na adres e-mail: rp@aa.org.pl
Termin przesyłania dokumentów:
Termin upływa 8 lutego 2024r. Decyduje data stempla pocztowego.
Inne informacje:
1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach, które obejmują: – w pierwszym etapie – ocenę formalną zgłoszeń do konkursu (tylko kandydaci, którzy złożą w terminie wymagane dokumenty oraz oświadczenia będą mogli brać udział w konkursie); – w drugim etapie – rozmowę z Radą Powierników/Fundacji, o której terminie oraz miejscu, kandydat zostanie poinformowany drogą mailową oraz telefonicznie.
2. Prosimy o zawarcie w CV numeru telefonu, adresu poczty e-mail, a także klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji przez Fundację Biuro Służby Krajowej AA w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 31/37, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na członka Zarządu Fundacji.
3. Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, 00-670 Warszawa, ul. ul. Piękna 31/37, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@aa.org.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu przeprowadzenia naboru na członka Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce;
• Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji procesu rekrutacji;
• posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody;
• ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
• podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora skutkować może zaniechaniem kontynuacji procesu rekrutacji.