WSZYSTKIE PROPOZYCJE ZMIAN W KARCIE ZGROMADZENIA REGIONUGALICJA

PROPOZYCJE ZMIAN W KARCIE ZGROMADZENIA REGIONU AAGALICJA
WRAZ Z UZASADNIENIEM

TEMATY NIEUWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE ZMIAN

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZESPOŁU DS. AKTUALIZACJI KARTY ZGROMADZENIA REGIONUGALICJA


Karta Zgromadzenia Służb Regionu AA „Galicja”

Wstęp

Karta Zgromadzenia Służb Regionu AA „Galicja” jest zbiorem zasad i wzajemnych relacji, w oparciu o które służby dobrowolnie zrzeszonych intergrup AA w Regionie „Galicja” mogą razem wspomagać niesienie posłania AA w Regionie i spełniać wymagania wynikające z Karty Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce.

Zgromadzenie Służb Regionu nie jest zarejestrowane, a Karta Zgromadzenia nie jest instrumentem prawa.

Karta Zgromadzenia Służb Regionu AA „Galicja” to sugestie zalecane do stosowania przez służby intergrup i Regionu, a jej moc działania na rzecz intergrup AA zrzeszonych w Regionie „Galicja” oparta jest o możliwości finansowe pochodzące z dobrowolnych datków od intergrup.

I. Cel Zgromadzenia Służb Regionu

 1. Zgromadzenie Służb Regionu AA „Galicja” jest spotkaniem roboczym służb AA w Regionie, mającym na celu wspomożenie działania intergrup w przekazywaniu posłania AA do cierpiących alkoholików.
 2. ZSR jest otwartym spotkaniem dla wszystkich AA, lecz prawo głosowania przy wyborach personalnych lub ustaleniach Regionu przysługuje ustalonym reprezentantom z intergrup AA zrzeszonych w ZSR.
 3. ZSR dokonuje wyboru delegatów do Służby Krajowej AA w Polsce oraz kandydatów na Powierników i Delegatów Narodowych wg zasad z ordynacji wyborczej z Karty Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce.
 4. ZSR może stanowić głos sumienia Regionu AA „Galicja” w sprawach dotyczących podejmowanych działań przez służby AA w Regionie „Galicja”.

II. Skład Zgromadzenia Służb Regionu

Skład ZSR tworzą:

 1. stała liczba reprezentantów intergrup w ilości do czterech osób z każdej zrzeszonej intergrupy, w tym:
  1. do dwóch osób z każdej intergrupy AA działającej w Regionie; sugeruje się, aby były to osoby ze służb intergrupy lub po zakończeniu służby w intergrupie;
  2. do dwóch osób z każdej zrzeszonej intergrupy AA, które tworzą Radę Regionu AA „Galicja”;
 2. służby ustanowione przez ZSR dla obsługi wszystkich Intergrup AA zrzeszonych w Regionie „Galicja”;
 3. delegaci do Służby Krajowej;
 4. Powiernik/Delegat Narodowy Służby Krajowej.

III. Spotkania Zgromadzenia Służb Regionu AA „Galicja”

 1. ZSR zbiera się co najmniej raz na rok w miejscu wskazanym przez Radę Regionu i jest prowadzone przez rzecznika Rady Regionu lub wskazaną inną osobę.
 2. W sytuacjach uzasadnionych może być zwołane nadzwyczajne ZSR na wniosek Rady Regionu lub co najmniej trzech intergrup AA wchodzących w skład Regionu AA „Galicja”.
 3. Plan ZSR przygotowuje tematycznie i merytorycznie Rada Regionu, dbając o umożliwienie przedstawiana na forum Zgromadzenia SR prezentacji informacyjno-warsztatowych dotyczących trzech Legatów AA.
 4. Zgromadzenie SR może ustanowić potrzebne służby dla Regionu „Galicja” i określić czas ich kadencji.
 5. ZSR wybiera co najmniej dwóch kandydatów do służby Powiernika Służby Krajowej wg sugestii i zaleceń Rady Powierników SK w Polsce, oraz czterech delegatów z Regionu do Konferencji Służby Krajowej (zgodnie z zasadą zawarta w Karcie Konferencji Służby Krajowej)
  1. zgłoszenia kandydatów należy przesyłać na formularzu wg wzoru z Karty Konferencji SK do Sekretarza Rady Regionu, na co najmniej jeden miesiąc przed Zgromadzeniem celem poinformowania i przedstawienia kandydatów innym intergrupom poprzez Radę Regionu.
 6. ZSR wybiera kandydatów na Delegatów Narodowych zgodnie z procedurą przyjętą przez Konferencję Służby Krajowej AA w Polsce.
 7. Zgromadzenie SR wysłuchuje sprawozdań:
  1. Rady Regionu,
  2. delegatów do Służby Krajowej,
  3. Powiernika Służby Krajowej,
  4. zaproszonych innych służb lub gości i informacji reprezentantów intergrup AA zrzeszonych w Regionie.
 1. Raport z przebiegu ZSR sporządza Sekretarz Rady Regionu, po czym dostarcza go uczestnikom ZSR poprzez Radę Regionu.

IV. Rada Regionu „Galicja”

 1. Radę Regionu „Galicja” tworzą do dwóch osób z każdej intergrupy wchodzącej w skład Regionu oraz służby powołane przez Radę Regionu:
  1. Rzecznik,
  2. Sekretarz,
  3. Skarbnik,
  4. Łącznik Internetowy,
  5. Administrator Strony Internetowej Regionu “Galicja”,
  6. Koordynator ds. Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych,
  7. Koordynator ds. Warsztatów w Tenczynie,
  8. Koordynator Zespołu ds. Zlotu Radości Regionu “Galicja”,
  9. Koordynator Grupy 12 Kroku (G12),
  10. Koordynator ds. Współpracy z Al-Anon,
  11. Przewodniczący innych zespołów zadaniowych.
 2. Rada Regionu wybiera potrzebne służby z osób rekomendowanych przez intergrupy.
 3. Kadencja reprezentantów z intergrup trwa dwa lata, z zachowaniem rotacji (tzw. I i II terminu).
 4. Rotacja następuje na pierwszym spotkaniu po wyborze reprezentantów w intergrupie.

V. Podstawowe gwarancje ZSR

 1. We wszystkich działaniach ZSR „Galicja” będzie kierować się duchem Tradycji AA i Koncepcji AA, dbając o to, aby wszystkie ważne ustalenia były osiągane drogą dyskusji, głosowania i kiedy będzie to możliwe przeważającą większością.
 2. Dwie trzecie głosów za powinno być traktowane jako obowiązujące ustalenia i wybory przy quorum w ilości co najmniej połowy reprezentantów z intergrup zrzeszonych w Regionie „Galicja”.

VI. Finansowanie służb ZSR

 1. Intergrupy AA oraz Region zrzeszone w Zgromadzeniu Służb Regionu AA „Galicja” są odpowiedzialne za pokrywanie kosztów służb Rady Regionu oraz służb, jakie zostaną ustanowione i wybrane przez ZSR.
 2. ZSR zobowiązuje się pokrywać koszty służb wybranych przez Region „Galicja” – czterech delegatów do Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce.
 3. Skarbnik Rady Regionu winien poinformować intergrupy o wysokości planowanych wydatków przy zachowaniu rozsądnej nadwyżki (rezerwy) na potrzeby funkcjonowania służb Regionu „Galicja” na każdy kolejny rok w miesiącu grudniu roku poprzedzającego.

VII. Kadencja i rotacja w Służbach

 1. Kadencja trwa dwa lata dla reprezentantów intergrup, a dla delegatów Służby Krajowej w Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce zgodnie z Kartą Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce.
 2. Służba może być pełniona tylko raz przez jedną kadencję, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej (dotyczy ewentualnych Powierników klasy „A”).
 3. Kadencja służb Rady Regionu trwa odpowiednio:
  1. Rzecznik – 2 lata,
  2. Sekretarz – 2 lata,
  3. Skarbnik – 2 lata,
  4. Łącznik Internetowy – 3 lata,
  5. Administrator Strony Internetowej Regionu “Galicja” – 3 lata,
  6. Koordynator ds. Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych – 3 lata,
  7. Koordynator ds. Warsztatów w Tenczynie – 2 lata,
  8. Koordynator Zespołu ds. Zlotu Radości Regionu “Galicja” – 1 rok,
  9. Koordynator Grupy 12 Kroku (G12) – 2 lata,
  10. Koordynator ds. Współpracy z Al-Anon – 2 lata,
  11. Przewodniczący innych zespołów zadaniowych – na czas potrzebny do realizacji zadania, zgodnie z decyzją Rady Regionu.

VIII. Ustalenia końcowe

 1. Karta Zgromadzenia obowiązuje od chwili jej ustalenia bezterminowo.
 2. Karta Zgromadzenia SR może być poprawiona w każdej chwili, jeżeli 2/3 członków Zgromadzenia opowie się za taką zmianą.
 3. Głosowania na ZSR odbywają się stacjonarnie. Dotyczy to wszystkich uczestników. Wyjątkiem są sytuacje, w których ZSR nie może się odbyć stacjonarnie (np. z uwagi na obowiązujące przepisy prawa).

Ostateczne brzmienie Karty ustalono na Zgromadzeniu Służb Regionu Galicja w dniu:

25 listopada 2023 r.

DO POBRANIA