Karta Zgromadzenia Służb Regionu AA „Galicja”

Wstęp

Karta Zgromadzenia Służb Regionu AA „Galicja”  jest zbiorem zasad i wzajemnych relacji, w oparciu o które służby  dobrowolnie zrzeszonych intergrup AA w Regionie „Galicja” mogą razem wspomagać niesienie posłania AA w Regionie i spełniać wymagania wynikające z Karty Konferencji Służb Krajowych AA w Polsce.

Zgromadzenie Służb Regionu nie jest zarejestrowane, a Karta Zgromadzenia nie jest
instrumentem prawa.

Karta Zgromadzenia Służb Regionu AA „Galicja” to sugestie zalecane do stosowania przez służby Intergrup i Regionu, a jej moc działania na rzecz intergrup AA zrzeszonych w regionie „Galicja” oparta jest o możliwości finansowe pochodzące z dobrowolnych datków od intergrup.

 1. Cel Zgromadzenia Służb Regionu
 1. Zgromadzenie Służb Regionu AA „Galicja” jest spotkaniem roboczym służb AA
  w Regionie, mającym na celu wspomożenie działania intergrup w przekazywaniu posłania AA do cierpiących alkoholików.
 2. ZSR jest otwartym spotkaniem dla wszystkich AA, lecz prawo głosowania przy wyborach personalnych lub ustaleniach Regionu przysługuje  ustalonym reprezentantom z intergrup AA zrzeszonych w ZSR.
 3. ZSR dokonuje wyboru delegatów do Służby Krajowej AA w Polsce oraz kandydatów na Powierników i Delegatów Narodowych wg zasad z ordynacji wyborczej z Karty Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce.
 4. ZSR może stanowić głos sumienia Regionu AA „Galicja w sprawach
  dotyczących podejmowanych działań przez służby AA  w Regionie „Galicja”.
 5. Skład Zgromadzenia Służb Regionu

Skład ZSR tworzą:

 1.  Stała liczba reprezentantów intergrup w ilości po cztery osób  z każdej zrzeszonej intergrupy, w tym:
 2. do dwóch osób z każdej intergrupy AA działającej w Regionie; sugeruje się, aby były to osoby ze służb intergrupy lub po zakończeniu służby w intergrupie;
 3. dwie osoby z każdej zrzeszonej intergrupy AA, które tworzą Radę Regionu AA „Galicja”;
 4. Służby ustanowione przez ZSR dla obsługi wszystkich Intergrup AA zrzeszonych w Regionie „Galicja”.
 5. Delegaci  do Służby Krajowej.
 6. Powiernik/Delegat Narodowy Służby Krajowej.
 7. Spotkania Zgromadzenia Służb Regionu AA „Galicja”
 1. ZSR zbiera się co najmniej raz na rok w miejscu wskazanym przez Radę Regionu i jest prowadzone przez rzecznika Rady Regionu lub wskazaną inną osobę.
 2. W sytuacjach uzasadnionych może być zwołane nadzwyczajne ZSR  na wniosek Rady Regionu lub co najmniej trzech intergrup AA wchodzących w skład Regionu AA „Galicja”.
 3. Plan ZSR przygotowuje tematycznie i merytorycznie Rada Regionu, dbając o umożliwienie przedstawiana na forum Zgromadzenia SR prezentacji informacyjno-warsztatowych dotyczących trzech Legatów AA.
 4. Zgromadzenie SR może ustanowić potrzebne służby dla Regionu „Galicja” i określić czas ich kadencji.
 5. ZSR wybiera co najmniej dwóch kandydatów do służby Powiernika Służb Krajowych wg sugestii i zaleceń Rady Powierników SK w Polsce, oraz czterech delegatów z Regionu do Konferencji Służb Krajowych (zgodnie z zasadą zawarta w Karcie Konferencji Służb Krajowych)
  1. zgłoszenia kandydatów należy przesyłać na formularzu wg wzoru z Karty Konferencji SK do sekretarza Rady Regionu,  na co najmniej jeden miesiąc przed Zgromadzeniem celem poinformowania i przedstawienia kandydatów innym Intergrupom poprzez Radę Regionu.
 1. ZSR wybiera kandydatów na Delegatów Narodowych zgodnie z procedurą przyjętą przez Konferencję Służby Krajowej AA w Polsce.
 2. Zgromadzenia SR wysłuchuje sprawozdań i informacji:
  1. Rady Regionu,
  2. reprezentantów intergrup AA zrzeszonych w Regionie,
  3. delegatów do Służby Krajowej,
  4. Powiernika Służby Krajowej,
  5. zaproszonych innych służb lub gości.
 3. Raport z przebiegu ZSR sporządza sekretarz Rady Regionu, po czym dostarcza go uczestnikom ZSR poprzez Radę Regionu.
 4. Rada Regionu „Galicja”
 1. Radę Regionu „Galicja” tworzą po dwie osoby z każdej intergrupy wchodzącej w skład Regionu oraz służby powołane przez Radę Regionu.
 2. Rada Regionu wybiera potrzebne służby z osób rekomendowanych przez intergrupy.
 3. Kadencja reprezentantów z intergrup trwa dwa lata, z zachowaniem rotacji (tzw. I i II terminu).
 4. Rotacja następuje na pierwszym spotkaniu po wyborze delegatów w intergrupie.
 • Podstawowe gwarancje ZSR
 1. We wszystkich działaniach ZSR „Galicja” będzie kierować się duchem Tradycji AA
  i Koncepcji AA, dbając o to, aby wszystkie ważne ustalenia były osiągane drogą dyskusji, głosowania i kiedy będzie to możliwe przeważającą większością.
 2. Dwie trzecie głosów za powinno być traktowane jako obowiązujące ustalenia i wybory przy  quorum w  ilości co najmniej połowy reprezentantów z intergrup zrzeszonych w Regionie „Galicja”.
 • Finansowanie służb ZSR
 1. Intergrupy AA oraz Region zrzeszone w Zgromadzeniu Służb Regionu AA „Galicja” są odpowiedzialne za pokrywanie kosztów służb Rady Regionu oraz służb, jakie zostaną ustanowione i wybrane przez ZSR.
 2. ZSR zobowiązuje się pokrywać koszty służb wybranych przez Region „Galicja” – czterech delegatów do Konferencji Służb Krajowych AA w Polsce.
 3. Skarbnik Rady Regionu winien poinformować intergrupy o wysokości planowanych wydatków przy zachowaniu rozsądnej nadwyżki (rezerwy) na potrzeby funkcjonowania służb Regionu „Galicja” na każdy kolejny rok w miesiącu grudniu roku poprzedzającego.
 • Kadencja i rotacja w Służbach
 1. Kadencja trwa dwa lata dla reprezentantów intergrup i Rady Regionu, a  dla delegatów Służby Krajowej w Konferencji Służb Krajowych AA w Polsce zgodnie z Kartą Konferencji Służb Krajowych AA w Polsce.
 2. Służba może być pełniona tylko raz przez jedną kadencję, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej (dotyczy ewentualnych Powierników klasy „A”).
 3. Kadencja służb specjalistycznych (np. łącznik internetowy, administrator, koordynator ds. ZK i AS) trwa trzy lata.
 • Ustalenia końcowe
 1. Karta Zgromadzenia obowiązuje od chwili jej ustalenia bezterminowo.
 2. Karta Zgromadzenia SR może być poprawiona w każdej chwili, jeżeli 2/3 członków Zgromadzenia opowie się za taką zmianą.

Obecne brzmienie Karty ustalono na Zgromadzeniu Służb Regionu Galicja w dniu:

24 maja 2019 r.

DO POBRANIA